ID bài viết: 000086122 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có cần một điện trở kéo lên trên tín hiệu đầu vào cấu hình DỮ LIỆU của Stratix, Stratix GX hoặc thiết bị Cyclone của mình không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Nên dùng điện trở kéo lên Vccio trên tín hiệu đầu vào DATA nếu sơ đồ cấu hình duy nhất được triển khai trên bo mạch là Nối tiếp thụ động bằng cách sử dụng cáp tải xuống (ByteBlasterMV, ByteBlaster II hoặc MasterBlaster). Điện trở kéo lên này ngăn đầu vào DATA bị trôi khi cáp không được kết nối với bo mạch.

Nếu bo mạch thực hiện các sơ đồ cấu hình khác (dựa trên thiết bị cấu hình hoặc bộ xử lý), điện trở kéo lên là không bắt buộc. Trong những tình huống này, thiết bị cấu hình hoặc bộ xử lý nên giữ dữ liệu đầu vào ở mức logic TTL hợp lệ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.