ID bài viết: 000086106 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/12/2012

Tôi có thể định cấu hình Intel® Stratix® sản xuất Intel® Stratix® V bằng tệp cấu hình thiết bị Intel® Stratix® V ES không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, bạn không thể định cấu hình Intel® Stratix® sản xuất Intel® Stratix® V bằng tệp cấu hình Intel® Stratix® thiết bị V ES.

Bạn cũng không thể định cấu hình Intel® Stratix® thiết bị V ES bằng tệp cấu hình Intel® Stratix® sản xuất linh kiện.

 

 

 

Độ phân giải

Bạn cần cấu hình thiết bị bằng cách sử dụng tập tin cấu hình riêng của nó.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.