ID bài viết: 000086050 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Có phải tất cả các chân I/O và GND lõi được kết nối với cùng một mặt phẳng GND bên trong Stratix®, Stratix GX và các Cyclone® thiết bị khác?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Có thể, tất cả các chân I/O và GND lõi được kết nối với cùng một mặt phẳng GND bên trong Stratix, Stratix GX và Cyclone thiết bị khác. Đây là lý do tại sao các chân GND không được GNDIO hoặc GNDINT phân biệt trong các tệp ghim như trong các dòng thiết bị Altera trước đây.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.