ID bài viết: 000086027 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

MegaFunction ALT_LVDS dụng mạch khóa gated cho PLL được khởi tạo không?

Môi Trường

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả MegaFunction ALT_LVDS tự động khởi động mạch khóa có cổng.  Để sử dụng mạch khóa có cổng, bạn phải sử dụng chế độ PLL ngoài của MegaFunction.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

  FPGA Stratix®
  FPGA Stratix® GX
  FPGA Stratix® II GX
  FPGA Stratix® II
  FPGA Stratix® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.