ID bài viết: 000085996 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 25/03/2022

Lỗi: Phần thiết bị không xác định 10AX115S2F45I1SG

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • SDK Intel® FPGA dành cho OpenCL™ Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố với tiện ích bổ sung FPGA cho các nền tảng tùy chỉnh trong phiên bản phần mềm Intel® oneAPI 2021.2, lỗi này có thể xuất hiện khi biên dịch hạt nhân Intel® Arria® 10 FPGA SYCL bằng cách sử dụng luồng phẳng:

  Lỗi: Phần thiết bị không xác định 10AX115S2F45I1SG

  Độ phân giải

  Có bản vá để khắc phục sự cố này cho phần mềm Intel® oneAPI phiên bản 2021.2. Tải xuống và cài đặt zip/tarước từ các liên kết sau:

  Cấu trúc thư mục zip/tarthernet phải tương đối với thư mục cài đặt FPGA (ví dụ: /opt/intel/oneapi/compiler/2021.2.0/linux/lib/oclfpga).

  1. Đặt quyền sở hữu tập tin thành gốc (chown -R root:root).
  2. Thiết lập quyền của tập tin
  • chmod -R 755
  • chmod -R g-s

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 21.2 và phần mềm Intel® oneAPI phiên bản 2021.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.