ID bài viết: 000085943 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Trong chế độ cấu hình AS, giữ ba trạng thái thấp nCONFIG chân AS không?

Môi Trường

 • Đặt lại
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Không, giữ nCONFIG thấp không chỉ 3 trạng thái các chân AS. Nếu bạn muốn kiểm soát các chân EPCS, giữ chân nCONFIG thấp và kéo chân nCE cao. Điều này khiến thiết bị đặt lại và trạng thái ba chân cấu hình AS.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

  FPGA Cyclone® III
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Cyclone® IV GX
  Thiết bị cấu hình FPGA Intel®
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Arria® II GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.