ID bài viết: 000085909 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/06/2012

Lỗi cấp tốc độ bất hợp pháp Arria thiết bị V Cyclone V

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Vấn đề này ảnh hưởng đến các sản phẩm DDR2, DDR3 và LPDDR2.

  Trình chỉnh sửa tham số cho phép bạn chọn tốc độ không được hỗ trợ cấp cho các ứng dụng FPGA đích, dẫn đến thông báo lỗi.

  Độ phân giải

  Giải pháp khắc phục sự cố này là chỉ chọn được hỗ trợ thiết bị cấp tốc độ.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong một phiên bản trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC
  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.