ID bài viết: 000085795 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để xác định thiết bị Stratix IV GX của tôi có khả năng định cấu hình Kênh CMU dưới dạng kênh thu phát không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bạn có thể nhận dạng nếu thiết bị Stratix® IV GX của bạn có khả năng định cấu hình kênh CMU dưới dạng kênh thu phát từ mã odering được in ở phía trên cùng của thiết bị.

Nếu mã đặt hàng sử dụng ký tự -D hoặc -F cho số lượng bộ thu phát thì thiết bị của bạn không có khả năng sử dụng các kênh CMU làm kênh thu phát.

Nếu mã đặt hàng sử dụng -H, -K hoặc -N cho số lượng bộ thu phát thì thiết bị DOES của bạn có khả năng sử dụng các kênh CMU làm kênh thu phát.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® IV
FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.