ID bài viết: 000085783 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/12/2012

Thời gian họp cho Stratix IV mới với Lõi PHY và MAC 100GbE

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Không thể đáp ứng thời gian Stratix thiết bị IV với 100GbE Lõi MAC và PHY IP.

  Độ phân giải

  Vấn đề này đã được khắc phục trong bản phát hành phần mềm Quartus 12.1 của lõi IP.

  Đối với bản phát hành 12.0 của lõi IP, để cải thiện biên thời gian đối Stratix thiết kế IV, bạn có thể phải vượt quá giới hạn Đồng hồ MAC.

  Tham khảo các bài tập trong tệp tin alt_eth_100g wrappers .sdc . Ví dụ: tác vụ alt_e100_siv.sdc là:

  if { $::TimeQuestInfo(nameofexecutable) == "quartus_fit"} { create_clock -name {clk_din} -period "360.00 MHz" [get_ports {clk_din}] create_clock -name {clk_dout} -period "360.00 MHz" [get_ports {clk_dout}] } else { create_clock -name {clk_din} -period "315.00 MHz" [get_ports {clk_din}] create_clock -name {clk_dout} -period "315.00 MHz" [get_ports {clk_dout}] }

  Nhiệm vụ này buộc người phụ kiện phải nỗ lực thúc đẩy cho 360 MHz, trong khi phân tích thời gian tĩnh sẽ kiểm tra với 315 MHz cho đồng hồ MAC.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.