ID bài viết: 000085728 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 08/09/2014

Tại sao thiết kế Bộ công cụ thu phát Arria® V GZ của tôi gặp sự cố khi sử dụng phần mềm Quartus® II phiên bản 14.0?

Môi Trường

 • Phần mềm Intel® Quartus® II
 • Bộ thu phát Arria® V IP FPGA Intel® PHY riêng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Thiết kế Bộ công cụ thu phát Arria® V GZ của bạn có thể gặp sự cố khi sử dụng phần mềm Quartus® II phiên bản 14.0 nếu dòng Stratix® V chưa được cài đặt.

  Độ phân giải

  Để khắc phục sự cố này, cài đặt dòng thiết bị Stratix® V như một phần của quá trình cài đặt phần mềm Quartus® II.

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus® II 15.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC
  FPGA Arria® V GZ

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.