ID bài viết: 000085727 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/11/2011

Một số vị trí nhóm DQ không khả dụng trong môi Cyclone V

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong Cyclone V, bạn có thể gặp phải một trong các lỗi sau tin nhắn khi cố gắng đặt nhóm DQ:

  Could not place DQS group fed by DQS I/O pad mem_dqs Illegal constraint of DQS group fed by DQS I/O pad mem_dqs

  Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng đặt nhóm DQ ở bất kỳ vị trí I/O nào sau đây:

  X2Y0 X2Y81 X4Y0 X4Y81 X6Y0 X6Y81 X79Y81 X81Y81 X83Y81 X85Y81 X89Y3 X89Y4 X89Y5 X89Y6 X89Y71 X89Y72 X89Y73 X89Y74 X8Y0 X8Y81

  Vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các giao thức nhắm Cyclone thiết bị V. Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm trong tương lai.

  Độ phân giải

  Giải pháp khắc phục vấn đề này là tránh chỉ định các nhóm DQ đến các vị trí bị ảnh hưởng; nếu không có vị trí nhóm DQ nào khác khả dụng, sử dụng thiết bị lớn hơn.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.