ID bài viết: 000085571 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/12/2014

Sổ tay thiết bị Cyclone® II: Các vấn đề đã biết

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Vấn đề 70426: Chương 13 "Cấu hình Cyclone thiết bị II " phiên bản 3.1

Bảng 13-3: Kích thước tệp nhị phân thô Cyclone II thô (.rbf) có kích thước.rbf không chính xác cho các thiết bị EP2C35 và EP2C50. Kích thước .rbf chính xác như sau:


1. EP2C35 là 6.848.608 bit
2. EP2C50 là 9.951.104 bit

 

Vấn 132933: Chương 13 " Cấu hình Cyclone thiết bị II " phiên bản 3.1

Có Bảng 13-11. Chân cấu hình chuyên dụng trên Cyclone II của thiết bị. Bảng ghi không chính xác "Khi sử dụng thiết bị EPC2, bạn chỉ nên sử dụng điện trở kéo lên 10-k. bên ngoài." trong các mô tả cho nSTATUS và các ứng dụng CONF_DONE. Tuyên bố này dành cho EPC1, không dành cho EPC2. Tuyên bố này nên nói rằng "Khi sử dụng các thiết bị EPC1, bạn chỉ nên sử dụng các điện trở kéo lên 10-k bên ngoài."

 

 

Giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1-5HG00E, Chương 7 "PLLs trong thiết bị Cyclone II", phiên bản 2.0

Hình 7-16 trong phiên bản 2.0 đã được sửa trong phiên bản 2.1 (và đặt tên lại là Hình 7-17) để hiển thị các chân thiết bị VCCA Cyclone® II được hỗ trợ bởi 1.2V.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.