ID bài viết: 000085384 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao tôi không thể định cấu hình Stratix III FPGA của mình bằng Serial Flash Loader bằng cách sử dụng tệp JIC được tạo từ phần mềm Quartus II phiên bản 8.1?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có vấn đề trong phần mềm Quartus® II phiên bản 8.1 sử dụng giá trị Số lượng độ dài chương trình (PLC) sai trong . Tệp JIC được tạo ra cho Stratix® III của bạn bằng cách sử dụng Serial Flash Loader (SFL). Bạn có thể thử điều chỉnh giá trị PLC, trong hầu hết các trường hợp, điều chỉnh giá trị PLC thành -8 sẽ khắc phục vấn đề. Giá trị PLC có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng tab "Nâng cao" từ cửa sổ Chuyển đổi Tệp lập trình.

Sự cố này được khắc phục trong phần mềm Quartus II phiên bản 9.0.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.