ID bài viết: 000085380 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/06/2015

Tại sao Chức năng sản phẩm scalar trong ALTERA_FP_FUNCTION IP Core không ánh xạ Arria 10 Khối dấu hiển thị động cứng?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Do có vấn đề trong phần mềm Quartus® II phiên bản 14.1, Chức năng sản phẩm vô tuyến trong IP ALTERA_FP_FUNCTION không ánh xạ tới Arria® 10 khối dấu hiển thị động cứng.
  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy thay thế tệp này:

  /ip/altera/dsp/altera_fp_functions/source/altera_fp_hw.tcl

  với tập tin này, altera_fp_hw.tcl

  Vấn đề này đã được khắc phục bắt đầu với Bản cập nhật 14.1 phiên bản 1 của phần mềm Quartus II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.