ID bài viết: 000085376 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 18/06/2012

Thông báo cảnh báo được hiển thị khi lái xe logic người dùng với PLL tùy chỉnh trong giao diện bộ nhớ cứng

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Vấn đề này ảnh hưởng đến các sản phẩm DDR2 và DDR3.

  Giao diện bộ nhớ ngoài nhắm Arria V hoặc Cyclone V thiết bị và sử dụng bộ điều khiển bộ nhớ cứng sẽ tạo ra cảnh báo tin nhắn nếu bạn điều khiển logic người dùng bằng PLL không phải là đồng hồ AFI.

  Các thông báo cảnh báo sau đây được hiển thị ( SingleInterface_mem_if_ddr3_emif_0. là tên do người dùng chỉ định):

  Critical Warning: SingleInterface_mem_if_ddr3_emif_0_p0_pin_map.tcl: Failed to find PLL clock for pins Warning: SingleInterface_mem_if_ddr3_emif_0_p0_pin_map.tcl: Could not find all DRIVER CORE CK pins

  Độ phân giải

  Giải pháp khắc phục sự cố này như sau:

  1. Mở kịch bản lập bản đồ chân trong trình soạn thảo văn bản.
  2. Trong lệnh lập bản đồ chân cắm, xác định vị trí các dòng sau:
  if {[get_collection_size [get_registers -nowarn (driver_core_ck_pins)]] > 0} { �

  Thay thế các đường trên bằng những điều sau:

  if {[string compare -nocase (driver_core_ck_pins) ""] != 0 && [get_collection_size [get_registers -nowarn (driver_core_ck_pins)]] > 0} {

  • Trong tệp SDC, thay đổi pll_driver_core_clock đồng hồ điều khiển logic người dùng.
  • Vấn đề này sẽ được khắc phục trong một phiên bản trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC
  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.