ID bài viết: 000085367 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Tôi nên sử dụng hướng dẫn gán chân nào cho QDR II SRAM với độ trễ đọc 1.5?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Đối với QDR II SRAM với độ trễ đọc 1,5, sử dụng nguyên tắc gán chân tương tự cho QDR II SRAM với độ trễ 2,5. Hướng dẫn gán chân cho thiết bị QDRII SRAM với độ trễ chu kỳ 2,5 được đưa ra trong bảng 2-9 trong Chương Thiết bị và Lập kế hoạch chân giao diện bộ nhớ ngoài (PDF).

Kết nối chân xung giờ bổ sung (CQn) với chân CQn (không phải chân DQSn) và CQ vào chân DQS trên thiết bị.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.