ID bài viết: 000085350 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/07/2016

Lõi IP Đầu vào video đã xung II gán các trường đan xen không chính xác

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Sự cố quan trọng

Mô tả

Lõi IP đầu vào video đã xung xung II báo cáo sai các trường đan xen F0 là F1 và F1 dưới dạng F0 khi bạn bật tín hiệu trường Trích xuất tham số.

Khi bạn bật tham số tín hiệu trường Trích xuất , Tham số Đã ghi Lõi IP đầu vào video II bổ sung logic để trích xuất tín hiệu trường từ V-sync và Thời gian đồng bộ H. Trích xuất này không cần thiết cho các mục sau Điều kiện:

  • Các tiêu chuẩn giao diện video như giao diện kỹ thuật số nối tiếp (SDI) đan xen informaton được nhúng trong dữ liệu tiêu đề.
  • Tín vid_f hiệu ngoài khả dụng cho Đầu vào video đã ghim II Lõi IP cho biết trạng thái trường của dữ liệu video đến.
Độ phân giải

Không có giải pháp khắc phục sự cố này.

Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản tương lai của IP Đầu vào video đã xung xung II Lõi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.