ID bài viết: 000085345 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 27/08/2013

Bit sau quy mô VCO trong tệp khởi tạo bộ nhớ (MIF) được tạo bởi phần mềm Quartus II để cấu hình lại Stratix III PLL được đặt không chính xác?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có thể, bit sau quy mô VCO trong MIF được tạo ra bởi phiên bản phần mềm Quartus® II 7.2SP3 và trước đó, để định cấu hình lại Stratix® III PLL, đang được thiết lập không chính xác.
   
  Đây là bit 9 trong MIF và cài đặt bit này xác định xem bộ đếm tỷ lệ bài đăng VCO (K) có bị bỏ qua hay không.

  Quartus II Assembler đặt bit này thành '1' nếu bỏ qua bộ đếm sau quy mô VCO, đó là chính xác cho các Stratix III. Nhà văn MIF đang đặt bit thành '0' không chính xác cho các thiết Stratix III của bạn.

  Quartus II Assembler tạo ra tập tin cấu hình thiết bị đặt bit một cách chính xác.  PLL sẽ hoạt động như được thiết kế trước khi cấu hình lại PLL trong hoạt động chế độ người dùng.  Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến MIF được tạo ra để cấu hình lại PLL.  Để đảm bảo hoạt động thích hợp sau khi cấu hình lại PLL, bạn sẽ cần chỉnh sửa MIF theo cách thủ công và thay đổi bit 9 sang cài đặt chính xác.

  Sổ tay cũng sẽ được cập nhật trong một bản sửa đổi trong tương lai.

  Độ phân giải Nhà văn MIF đã sửa phần mềm Quartus II phiên bản 13.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.