ID bài viết: 000085317 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/09/2014

Tại sao tùy chọn Rapid Recompile chuyển sang màu xám trong phần mềm Quartus® II 14.0?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong phần mềm Quartus® II phiên bản 14.0, tùy chọn Rapid Recompile có thể bị mờ đi. Tùy chọn này có trong menu phần mềm Quartus II trong phần mềm Processing > Start > Start Rapid Recompile. Sự cố này ảnh hưởng đến thiết kế khi tên dự án cấp cao nhất và tên phiên bản khác nhau.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh sau:

  quartus_sh --flow biên dịch lại < dự án> [-c < sửa đổi>]

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phần mềm Quartus® II phiên bản 14.1.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 14 sản phẩm

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Arria® V GZ
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA Stratix® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.