ID bài viết: 000085219 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/07/2015

Có thể tắt nguồn điện áp VCCIO trong thiết bị Stratix II sau khi cấu hình không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có thể, điện áp VCCIO của Stratix® II ngân hàng I/O thiết bị không có chân cấu hình có thể được tắt đi sau khi cấu hình. Tốc độ đường dẫn tắt nguồn phải nhỏ hơn 100ms.

Điện áp VCCIO của các ngân hàng I/O có chân cấu hình không được tắt nguồn khi ở chế độ người dùng.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.