ID bài viết: 000085207 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Đối với một tốc độ dữ liệu nhất định, tần số nào sẽ cung cấp hiệu suất jitter tốt nhất cho bộ thu phát tốc độ cao CMU PLL của thiết bị GX?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Đối với tốc độ dữ liệu nhất định, ALTGX Megawizard cung cấp danh sách tần số đồng hồ khả dụng trong menu thả xuống "Tần số đồng hồ đầu vào là gì?".  Các tùy chọn tần số cao hơn nên cung cấp hiệu suất jitter tốt hơn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

FPGA Stratix® GX
FPGA Stratix® II GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® IV GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.