ID bài viết: 000085200 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Có vấn đề gì khi di chuyển thiết bị trong Cyclone IV khi triển khai DDR SDRAM hoặc giao diện DDR2 SDRAM với bộ điều khiển dựa trên ALTMEMPHY không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có thể, đã xảy ra sự cố khi di chuyển thiết bị trong thiết bị Cyclone® IV khi triển khai giao diện DDR SDRAM hoặc DDR2 SDRAM với bộ điều khiển dựa trên ALTMEMPHY.

Gán chân mem_clk[0] trên cùng một nhóm pad hàng hoặc cột vì không được phép ghim DQ trong Cyclone IV. Nếu bạn đã bật quá trình di chuyển thiết bị, phần mềm Quartus® II chỉ kiểm tra các quy tắc ghim liên quan đến giao diện bộ nhớ mem_clk vị trí chân cho thiết bị chính và sẽ không kiểm tra thiết bị di chuyển được chọn trong phần mềm. Vì vậy, bạn có thể không tuân thủ quy tắc này đối với thiết bị di chuyển nhưng phần mềm Quartus II sẽ không báo cáo điều này.

Thông tin thêm về quy tắc ghim ra này được cung cấp trong Sổ tay Giao diện Bộ nhớ ngoài tập 2, Phần I Thiết bị và Lập kế hoạch chân (PDF)

Như một giải pháp, biên dịch thiết kế cho thiết bị chính và thiết bị di chuyển riêng biệt để kiểm tra quy tắc pin-out cho cả hai thiết bị.

Vấn đề này có trong phần mềm Quartus II phiên bản 10.1SP1 và cũ hơn. Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm trong tương lai.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA Cyclone® III
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.