ID bài viết: 000085072 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/08/2014

IP ALTDQ_DQS2 có hỗ trợ bộ nhớ LPDDR2 không?

Môi Trường

 • Phần mềm Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  IP ALTDQ_DQS2 không hỗ trợ bộ nhớ LPDDR2.

  Bộ nhớ LPDDR2 yêu cầu tính năng Theo dõi DQS để căn chỉnh tín hiệu DQS và Bật DQS.

  IP ALTDQ_DQS2 không hỗ trợ tính năng theo dõi DQS. Do đó, IP ALTDQ_DQS2 không hỗ trợ LPDDR2.

  Độ phân giải

  IP ALTDQ_DQS2 không hỗ trợ bộ nhớ LPDDR2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 10 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA Arria® V GT
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.