ID bài viết: 000084996 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/10/2013

Nguyên tắc kết nối chân dòng thiết bị Cyclone IV: Các vấn đề đã biết

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Vấn đề 137246: Phiên bản 1.5

Nếu không sử dụng kết nối JTAG, bạn cần kết nối TCK với GND, TDI và TMS chân đến VCCA và để không kết nối TDO.

Vấn đề 77849: Phiên bản 1.4

Cyclone IV E không có chân đồng hồ chuyên dụng CLK0. Có đến 15 chân đồng hồ cống hiến (CLK[15..1]) được cung cấp.

Vấn đề 59732: Phiên bản 1.4

DATA0 và DATA1 được tuyên bố là "Hai chiều mở cống" nhưng điều này không chính xác và sẽ được sửa chữa cho biết rằng chúng chỉ là "Hai chiều".

Vấn 382585, Phiên bản 1.4

Lưu ý 2 không liệt kê tất cả các điện áp VCC_CLKIN điện áp khả dụng cho ngân hàng 3B và 8B.  Phiên bản 1.4 chỉ liệt kê 2,5V, nhưng 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.0V và 3.3V là tất cả các điện áp được hỗ trợ cho VCC_CLKIN trên ngân hàng 3B và 8B.

Vấn đề 66844, Phiên bản 1.4

Đối với ghi CRC_ERROR ghim 24, sẽ bị xóa vì nó không liên quan đến chân CRC_ERROR của bạn.

Mô tả chân cũng sẽ được cập nhật để phản ánh rằng chân CRC_ERROR luôn là chân cống mở nếu được sử dụng làm chân CRC_ERROR và nó không phải là đầu ra chuyên dụng mà bạn có thể cho phép ghim CRC_ERROR làm cống mở trong tab Phát hiện CRC_ERROR của hộp thoại Tùy chọn Thiết bị và Chân .

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.