ID bài viết: 000084986 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/08/2012

Các cài đặt đầu vào param [] trong ALTREMOTE_UPDATE siêu chức năng của Arria II GX và Stratix IV là gì?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Các cài đặt đầu vào param [] trong siêu chức năng ALTREMOTE_UPDATE cho các thiết bị Arria® II GX và Stratix® IV giống với các thiết bị Stratix III. Bạn có thể tham khảo Bảng 3-1 để biết các thiết bị Stratix III diễu hành[] cài đặt đầu vào cho Arria II GX và Stratix IV trong phần Hướng dẫn Sử dụng Siêu Chức năng Cập nhật Hệ thống Từ xa (ALTREMOTE_UPDATE) (PDF).

Mô tả Arria II GX và Stratix IV sẽ được cập nhật trong phiên bản Tương lai của Hướng dẫn Sử dụng.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Arria® II GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.