ID bài viết: 000084945 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 16/11/2011

Thời gian không đáp ứng trong thiết bị Stratix II GX cấp độ C5

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Các biến thể tốc độ 3 Gbps và gấp ba của chức năng SDI MegaCore có thể không đáp ứng các yêu cầu về thời gian trong thiết bị cấp tốc độ C5 trong dòng thiết Stratix II GX.

  Độ phân giải

  Sử dụng thiết bị cấp tốc độ C4 hoặc C3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Stratix® II
  FPGA Stratix® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.