ID bài viết: 000084780 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Mô hình IBIS FPGA phản ánh chính xác sự biến dạng chu kỳ nhiệm vụ của tín hiệu đầu ra FPGA của tôi không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Mô hình bộ đệm IO sẽ phản ánh chính xác sự biến dạng chu kỳ nhiệm vụ được gây ra bởi chính bộ đệm.  Tuy nhiên, mô hình bộ đệm không đại diện cho bất kỳ DCD nào trên tín hiệu đưa vào bộ đệm đầu ra.  Vì bộ đệm đầu ra có thể có tín hiệu được cung cấp từ bất kỳ nguồn nào, mô hình mô phỏng không có khái niệm về cường độ của DCD khi nó đi vào.

Kiểm tra với nhà cung cấp công cụ mô phỏng của bạn để biết chi tiết về việc công cụ có thể mô hình hóa mô hình này hay không.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.