ID bài viết: 000084741 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/08/2013

# ** Lỗi: Không có được giấy phép mô phỏng Verilog. Không thể thanh toán bất kỳ tính năng giấy phép nào trong số này: msimhdlmix; qhsimvl; hoặc msimhdlsim # ** Lỗi: (vsim-3039) ./.. AlteraTenGigMac.vhd(4743): Khởi tạo 'altera_avalon_st_pipe...

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do thiếu các tệp thư viện Verilog được mã hóa, bạn có thể thấy thông báo lỗi dưới đây khi mô phỏng phiên bản VHDL của chức năng Ethernet MAC MegaCore® 10Gb được tạo trong phần mềm Quartus® II phiên bản 13.0 bằng ModelSim®. Điều này chỉ xảy ra với VHDL và không phải Verilog khi bạn có giấy phép ngôn ngữ duy nhất của ModelSim.

   

  # ** Lỗi: Không có được giấy phép mô phỏng Verilog. Không thể thanh toán bất kỳ tính năng giấy phép nào trong số này: msimhdlmix; qhsimvl; hoặc msimhdlsim# ** Lỗi: (vsim-3039) ./.. AlteraTenGigMac.vhd(4743): Không thành công khi khởi tạo 'altera_avalon_st_pipeline_stage'.

  Độ phân giải

  Một bản vá có sẵn để khắc phục vấn đề này trong phần mềm Quartus® II phiên bản 13.0. Tải xuống và cài đặt bản vá 0.22 từ liên kết thích hợp dưới đây:

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus® II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.