ID bài viết: 000084726 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/09/2015

Tại sao ứng dụng altpcie_demo của tôi hiển thị dưới dạng "Thiết bị PCI" trong "Các thiết bị khác" trong Trình quản lý thiết bị Windows cho Thiết kế Tham chiếu hiệu năng cao PCI Express Avalon-ST?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Gián đoạn
 • All

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do vấn đề với tệp thông tin trình điều khiển được cung cấp (.inf), ID thiết kế tham chiếu không khớp với mong đợi của trình điều khiển và Ngắt tín hiệu tin (MSI) không được bật. Sự cố này khiến bộ công cụ được hiển thị trong Trình quản lý thiết bị Windows® trong phần "Thiết bị khác" là "Thiết bị PCI" có biểu tượng cảnh báo "" màu vàng bên cạnh.

  Độ phân giải Xem giải pháp liên quan để biết cách giải quyết

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 10 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® IV GX
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® II GZ
  FPGA Arria® II GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.