ID bài viết: 000084715 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Chức năng MegaCore® của Bộ điều khiển Bộ nhớ DDR/DDR2 có hỗ trợ chế độ Powerdown không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, chức năng Altera® Bộ điều khiển Bộ nhớ DDR/DDR2 không hỗ trợ chế độ tắt nguồn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.