ID bài viết: 000084681 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Bộ công cụ gỡ lỗi Giao diện Bộ nhớ ngoài UniPHY có hỗ trợ tất cả các cấp tốc độ cho Stratix III và Stratix IV FPGA?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Hiện tại, không phải tất cả các Stratix® cấp tốc độ thiết bị III Stratix IV đều được hỗ trợ bởi bộ công cụ gỡ lỗi giao diện bộ nhớ ngoài UniPHY.

  Trong bảng Cài đặt Dự án bộ công cụ gỡ lỗi, chọn cấp tốc độ thiết bị và sau đó nhấp vào nút Cập nhật cài đặt dự án.

  Giải pháp như sau cho các cấp tốc độ thiết bị này:

  Đối với Stratix IV-I1, -I2 sử dụng C2

  Đối với Stratix III-I2, hãy sử dụng C2

  Vấn đề này dự kiến sẽ được khắc phục trong phiên bản tương lai của Quartus II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

  FPGA Stratix® III
  FPGA Stratix® IV
  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.