ID bài viết: 000084636 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 31/10/2013

Không thể cài đặt DS-5: Lỗi chạy msiexec

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Bạn có thể thấy một thông báo lỗi tương tự như sau khi bạn cố gắng cài đặt DS-5:

  Error running msiexec ... Program ended with an error exit code

  Trình cài đặt DS-5 không chạy chính xác nếu tên 8dot3 tiện ích mở rộng không được bật trên ổ đĩa mà bạn cố gắng cài đặt.

  Độ phân giải

  Tránh cài đặt DS-5 vào tên đường dẫn chứa khoảng trắng.

  Nếu cần thiết để hỗ trợ không gian trong tên đường dẫn, hãy bật tiện ích mở rộng 8dot3name trên ổ đĩa cài đặt. Để biết thêm thông tin, tham khảo:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff621566.aspx.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC
  FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.