ID bài viết: 000084536 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/02/2013

Khi cố gắng định cấu hình thiết bị Stratix IV GT của tôi tại sao lập trình viên Quartus II hiển thị thiết bị dưới dạng Stratix IV GX?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Lập trình viên Quartus® II có thể đọc sai ID JTAG của thiết bị Stratix® IV GT nếu bạn chỉ còn chân nSTATUS hoặc nCONFIG khi cố định cấu hình thiết bị của mình. Trong những trường hợp này, lập trình Viên Quartus II sẽ đọc không chính xác ID JTAG dưới dạng Stratix IV GX.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.