ID bài viết: 000084488 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Cấp chân JTAG TRST có được kích hoạt hoặc cạnh được kích hoạt không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Chân đầu vào JTAG TRST tùy chọn tuân thủ IEEE 1149, do đó chân này sẽ được kích hoạt cạnh.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Arria®
FPGA Stratix®
FPGA Cyclone®
Mercury™

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.