ID bài viết: 000084471 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 05/05/2013

Lỗi (169029): Ghim sử dụng chuẩn I/O 2.5 V, yêu cầu VCCIO không tương thích với cài đặt VCCIO của ngân hàng đó hoặc các chân khác sử dụng VCCIO 3.3V

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này trong phần mềm Quartus® II phiên bản 12.1 sp1 và cũ hơn khi bạn đặt chân đầu vào 2,5V trong ngân hàng I/O được hỗ trợ bởi 3.3V trong thiết bị Cyclone® V.

  Đây là vấn đề phần mềm và không phải là giới hạn của thiết bị.

  Độ phân giải

  Bạn có thể chỉ định chân đầu vào 2.5V là tiêu chuẩn I/O 3.3V để tránh xảy ra lỗi cho đến khi phần mềm được khắc phục.

  Điều này dự kiến sẽ được sửa trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.