ID bài viết: 000084470 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để tìm mức điện áp khả dụng cho bốn cấp vod có thể lập trình khi sử dụng tiêu chuẩn LVDS I/O cho Stratix III?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Sách hướng dẫn Stratix® III chỉ ra rằng có bốn cấp Vod có thể lập trình cho đầu ra LVDS: Thấp, Trung bình thấp, Trung bình cao và Cao. Tuy nhiên, bảng dữ liệu không liệt kê các mức điện áp do thực tế là mức điện áp có thể thay đổi tùy thuộc vào châm liên kết bo mạch. Bạn nên mô phỏng bằng cách Altera các Mẫu IBIS để xem cách cài đặt có thể thay đổi tùy thuộc vào bo mạch và điều kiện tải của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.