ID bài viết: 000084442 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để chỉ định vị trí chân trong trình chỉnh sửa biểu đồ khối hoặc trình chỉnh sửa văn bản trong phần mềm Quartus® II?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Để gán vị trí chân từ trình chỉnh sửa biểu đồ khối hoặc trình chỉnh sửa văn bản, đánh dấu tên chân hoặc chân, sau đó nhấp chuột phải và chọn Trình chỉnh sửa bài tập để mở Trình chỉnh sửa bài tập có tín hiệu phù hợp được đánh dấu trong bộ lọc nút. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện chuyển nhượng vị trí (hoặc bất kỳ tác vụ nào khác) đến chân.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.