ID bài viết: 000084433 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Sự lệch giữa các đồng hồ được thúc đẩy từ các PLLs khác nhau trong các Altera thiết bị là gì?

Môi Trường

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Altera® không chỉ định sự nghiêng giữa các đồng hồ được điều khiển bởi các PLLs khác nhau. Thời gian khóa có thể thay đổi và Altera không thể đảm bảo rằng các PLLs khác nhau sẽ đạt được khóa cùng một lúc. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp khi các PLLs khác nhau được đặt lại cùng một lúc.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix®

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.