ID bài viết: 000084326 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 26/01/2015

Tôi có thể chuyển tệp đối tượng flash CFI (.pof) sang Tệp nhị phân thô (.rbf) khi tôi cần lập trình bộ nhớ flash CFI bằng một cpu bên ngoài hoặc ghi ROM flash, nhưng không phải bởi Trình nạp Flash song song (PFL)?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có thể, bạn có thể chuyển đổi bộ nhớ flash CFI .pof cho PFL thành .rbf.

 

Nếu bạn sử dụng PFL để định cấu hình FPGA và lưu trữ dữ liệu cấu hình thành bộ nhớ flash CFI bằng cpu bên ngoài hoặc ghi ROM flash, không phải bởi PFL, bạn cần tạo một tệp .pof cho Song song thụ động nhanh (FPP) hoặc Nối tiếp thụ động (PS) trước và chuyển đổi nó theo tiêu chuẩn tiếp theo:

 

1) Chuyển đổi .pof sang .hexout bằng cách sử dụng dòng lệnh sau.

 

quartus_cpf -c .pof .hexout

 

 

2) Chuyển đổi .hexout được tạo trong (1) sang .rbf bằng cách sử dụng lệnh nios2-elf-objcopy trên Nios® II Command Shell.

 

tệp nios2-elf-objcopy Ihex O tệp .hexout .rbf

 

Để biết thêm thông tin về lệnh nios2-elf-objcopy, hãy tham khảo NIOS II Command-Line Tools (PDF).

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

CPLD MAX® II Z
CPLD MAX® V
CPLD MAX® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.