ID bài viết: 000084305 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/11/2014

Tại sao các giá trị cho số không FS (Full Turbo) và LF (Tần số thấp) khi mô phỏng lõi IP cứng PCIe cho Thế hệ thứ 3?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Mô phỏng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có vấn đề với các mô hình mô phỏng IP cứng PCIe® khi nhắm mục tiêu đến dòng thiết bị Stratix® V và Arria® V GZ, trong đó các giá trị cho FS và LF là không cho Thế hệ thứ 3.  Một số mô hình chức năng bus (BFM) nhất định có thể báo cáo lỗi rằng FS và LF có các giá trị vi phạm đặc điểm kỹ thuật PCIe.

  Độ phân giải Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus® II trong tương lai.  Gửi yêu cầu dịch vụ và tham khảo số ID FB156219 nếu cần phải cập nhật mô hình mô phỏng.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.