ID bài viết: 000084305 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/11/2014

Tại sao các giá trị cho FS (Full Swing) và LF (Tần số thấp) bằng 0 khi mô phỏng lõi IP cứng PCIe cho Gen3?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Mô phỏng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có vấn đề với các mô hình mô phỏng IP cứng PCIe® khi nhắm mục tiêu các dòng thiết bị Stratix® V và Arria® V GZ, trong đó các giá trị cho FS và LF bằng 0 cho Gen3. Một số mô hình chức năng bus (BFM) có thể báo cáo lỗi FS và LF có các giá trị vi phạm đặc tả PCIe.

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu từ phần mềm Intel® Quartus® Prime Standard Edition phiên bản 14.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.