ID bài viết: 000084285 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/01/2012

Một số thiết kế trình biên dịch PCI Stratix thiết bị IV không đáp ứng thời gian

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Lỗi thời gian khi sử dụng Stratix IV với bất kỳ Trình biên dịch PCI nào sự kết hợp của các tính năng ở 66 MHz.

  Độ phân giải

  Không.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.