ID bài viết: 000084283 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/05/2015

Tôi có thể đảo ngược phân cực Tx transciever bằng một cổng tín hiệu khi sử dụng thiết bị Stratix V, IP PHY riêng, PCS 10G không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, Bạn không thể đảo ngược phân cực Tx transciever bằng một cổng tín hiệu khi sử dụng thiết bị Stratix® V, IP PHY riêng, PCS 10G.

Độ phân giải

Để đảo ngược bộ thu phát Tx cực của thiết bị Stratix V Native PHY khi sử dụng 10G PCS, bạn phải sử dụng tùy chọn Megawizard™ "Enable Tx Data Polarity Inversion".

Tham số này sẽ đảo ngược tất cả các kênh Tx được sử dụng trong biến thể IP cũng như dữ liệu của Bộ tạo PRBS.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.