ID bài viết: 000084196 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 29/06/2014

Có thể sử dụng một đầu ra fPLL duy nhất làm xung nhịp tham chiếu bộ thu phát và cũng có thể truyền logic trong kết cấu trên các thiết bị Stratix® V GX, Arria® V GX và Arria® V GZ không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, không thể sử dụng một đầu ra fPLL duy nhất làm nguồn xung nhịp tham chiếu bộ thu phát và cũng như logic truyền động trong kết cấu trên các thiết bị Stratix® V GX, Arria® V GX và Arria® V GZ.

Độ phân giải

Để sử dụng cùng một fPLL để điều khiển logic trong kết cấu FPGA, bạn có thể bật một đầu ra fPLL khác để điều khiển logic FPGA của mình.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Arria® V và FPGA SoC
FPGA Stratix® V

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.