ID bài viết: 000084196 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 29/06/2014

Đầu ra fPLL duy nhất có thể được sử dụng làm đồng hồ tham chiếu bộ thu phát và cũng có thể logic ổ đĩa trong kết cấu trên các thiết bị Stratix V GX, Arria V GX và Arria V GZ không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, không thể sử dụng một đầu ra fPLL làm nguồn đồng hồ tham chiếu bộ thu phát và cũng có logic ổ đĩa trong kết cấu trên các thiết bị Stratix® V GX, Arria® V GX và Arria® V GZ.
Độ phân giải

Để sử dụng cùng một fPLL cho logic ổ đĩa trong cấu FPGA, bạn có thể bật một đầu ra fPLL khác để điều khiển logic FPGA của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 7 sản phẩm

FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GS
FPGA SoC Arria® V SX
FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.