ID bài viết: 000084132 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/04/2013

Tại sao số lượng tài nguyên thu phát và tốc độ dữ liệu không chính xác trong Bộ ước tính công suất sớm Cyclone IV GX (EPE) khi nhập một thiết kế từ phần mềm Quartus II?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Khi sử dụng phần mềm Quartus® II để tạo tệp ước tính PowerPlay Early Power Estimation cho các thiết kế Cyclone® IV GX bằng cách sử dụng bộ thu phát, số lượng tài nguyên và tốc độ thu phát dữ liệu có thể không chính xác khi nhập tệp .csv vào EPE.

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng PCIe HIP, EPE có thể hiển thị hai tài nguyên HIP đang được sử dụng, một tài nguyên cho máy phát và một tài nguyên cho máy thu, mặc dù một HIP được sử dụng trong thiết kế cho mục đích thu phát và máy phát.

Tốc độ dữ liệu có thể không được điều tiết chính xác.  EPE có thể hiển thị tốc độ dữ liệu của máy phát hoặc máy thu ở giá trị được hỗ trợ tối thiểu.

Độ phân giải

Những vấn đề này là do .csv được tạo ra bởi phần mềm Quartus II với thông tin không chính xác.  Bạn có thể xem và chỉnh sửa .csv để sửa bất kỳ sai lầm nào trong số này (phối thủ công các giá trị cho máy phát và máy thu thành một hàng và cập nhật giá trị tốc độ dữ liệu bộ thu phát) hoặc điều chỉnh thủ công EPE để đại diện cho các yêu cầu về tài nguyên thiết kế và tốc độ dữ liệu của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.