ID bài viết: 000084048 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/02/2006

Dòng thiết bị Stratix hỗ trợ tiêu chuẩn giao diện SFI-4 không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Có. Dòng Stratix hỗ trợ giao diện LVDS 16-bit giữa serializer/deserializer (SERDES) OC192 và MỘT SONET FRAMER gọi là SFI-4. Các thành viên nhỏ hơn trong gia đình Stratix hỗ trợ hai lõi SFI-4 trong khi các thiết bị Stratix lớn hơn hỗ trợ tối đa bốn lõi.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.