ID bài viết: 000084030 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 13/08/2012

Làm cách nào để thay đổi bộ thu phát mặc định cài đặt điện áp VCCH và VCCA_L/R cho Stratix IV GX và Arria II GX?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bạn có thể thay đổi cài đặt điện áp VCCH_GXB_L/R và VCCA_L/R mặc định cho thiết bị Stratix® IV GX và Arria® II GX trong Quartus® II trong vị trí cài đặt sau.

Bài tập > đặt > đặt vận hành và điều kiện sử dụng > áp.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.