ID bài viết: 000084016 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Cài đặt hiện tại mặc định không chính xác trong sofware Quartus II khi nhắm mục tiêu Cyclone III?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Phiên bản phần mềm Quartus® II 7.2 SP2 và trước đó đặt không chính xác cường độ hiện tại mặc định là 4mA cho 3.3V LVTTL khi nhắm mục tiêu Cyclone® III thiết bị. Mặc định phải là 8mA như đã nêu trong Sổ tay thiết bị Cyclone III của thiết bị.

Vấn đề này đã được khắc phục bắt đầu với phần mềm Quartus II phiên bản 8.0.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.