ID bài viết: 000083458 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/11/2011

Lỗi mô phỏng cho HardCopy IV GX với Bộ thu phát GXB

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Mô phỏng thất bại khi bạn bật chế độ SGMII trong thiết kế chứa các biến thể SGMII PCS với bộ thu phát và mục tiêu GXB Thiết bị HardCopy IV GX.

  Vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các thiết kế HardCopy IV GX có chứa Khối thu phát GXB.

  Độ phân giải

  Chỉ sử dụng Ethernet MAC 10/100/1000 Mbps với GMII/MII hoặc RGMII cho hoạt động chế độ nửa song công 10/100 Mbps. Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản tương lai của chức năng Triple Speed Ethernet MegaCore.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Thiết bị ASIC HardCopy™ IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.