ID bài viết: 000083249 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Có hỗ trợ giao diện dựa trên QDRII SRAM UniPHY hoặc yêu cầu thiết lập và giữ dẫn xuất cho tốc độ nghiêng như DDR2 SDRAM hoặc IP bộ điều khiển dựa trên DDR3 SDRAM UniPHY?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Giao diện dựa trên QDRII SRAM UniPHY không đánh giá thiết lập và giữ dẫn xuất cho tốc độ nghiêng như DDR2 SDRAM hoặc IP bộ điều khiển dựa trên DDR3 SDRAM UniPHY. Phần dẫn xuất không bắt buộc đối với IP dựa trên QDRII SRAM UniPHY.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® III
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.