ID bài viết: 000083130 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 14/06/2016

Tại sao đào tạo liên kết PCI Express không liên tục?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do một lỗi, bạn có thể thấy lỗi đào tạo liên kết với IP cứng cho Lõi IP PCI Express® do truyền các TS1 bị hỏng.

  Chu kỳ trạng thái lõi IP cứng LTSSM giữa trạng thái Phát hiện và Điều chỉnh.Config. Do các TS1 bị hỏng, đối tác liên kết chỉ có thể tiến hành đến trạng thái Lưu ý.Active, khiến đào tạo liên kết bị lỗi.

  Độ phân giải

  Thay đổi IP để sử dụng bộ điều khiển đặt lại mềm, vui lòng tham khảo giải pháp liên quan dưới đây:

  Vấn đề này được khắc phục trong v13.1.2 và sau đó của phần mềm Quartus® II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

  FPGA Arria® V GT
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GX
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Cyclone® V ST

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.